201301111357892877751nsjwo201301111357892542Gvstq2X1201301111357893866QuxdyaNd201301111357891090VBzBvej4

Hur vi på Noah Assistans arbetar

Noah Invest assistans medarbetare tillsammans med assistansberättigade skall alltid utforma genomförandeplanen med största möjliga respekt för den enskildes integritet, självständighet och individuella behov.

Assistansberättigades plan skall alltid skrivas med respekt för den enskildes självbestämmanderätt och integritet. Den enskilde skall i största möjliga utsträckning ges inflytande och medbestämmande över insatserna.

Det kan i praktiken innebära önskemål om exempelvis vilka personal som skall arbeta med den enskilde, språk, intressen, hur insatserna skall utformas. Insatserna skall alltid se till att levnadsvillkoren är goda, samordnade och varaktiga. Assistansberättigade insatser utformas så att det lätt tillgängliga för personerna samt skall stärka deras förmåga att leva ett själständigt liv samt alltid anpassas till de individuella behoven som den enskilde har.

En av assistansberättigade utnämda personal skall också vara kontaktperson denne har i sitt uppdrag tillsammans med verksamhetschefen att kvaliteten i dessa frågor ständigt utvecklas och säkras. Fokusgrupper för personalen där integritet och rätt till själständigt liv skall finnas på agendan. Där personalen arbetar med att utveckla sig själv och gruppen på dessa områden samt lära sig arbeta på ett liknande sätt.

Genomförandeplanen och dokumentationen i den skall utformas med respekt för den enskildes integritet med ett språkbruk som anpassa till dessa krav på integritet, respekt, och självständighet. En brukarundersökning som utföres varje år skall utvärdera bla hur våra assistansberättigade upplever kvaliteten i dessa viktiga områden.